header_top

Arkiv 2016 - Referat fra Årsmøde - Vest Sen/Vet

Udskriv

Regionsgolf Vest Senior/Veteran
 

ÅRSMØDE 2016 
i Ikast Golf Klub

REGIONSGOLF VEST SENIOR/VETERAN

Turneringsledelse: 
Knud Højgaard, Finn Lund og Peter Thingholm 

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Fremtidigt arbejde og budget for kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen.
  På valg er: Peter Thingholm (modtager genvalg)
  Turneringsledelsen foreslår genvalg
  Turneringsledelsen ønsker at udvide gruppen til 5 personer. Følgende personer foreslås:
  Freddy Sunesen Holmsland Klit Golfklub
  Jørgen Strøm Toftlund Golf Club
 7. Valg af suppleant til turneringsledelsen
 8. Valg af revisor
  Turneringsledelsen foreslår genvalg af Kristian Gustafson, Frederikshavn Golf Klub
 9. Eventuelt

Referat
 
 Velkomst ved formand Knud Højgaard
 
Punkt 1 – valg af dirigent

Lars Dahl Nielsen, Vejle Golf Club blev foreslået og valgt. Lars konstaterede at der var indkaldt rettidig i henhold til vedtægterne 
Knud Højgaard bød alle velkommen til årsmødet og en speciel velkomst til æresmedlem John Schiøler Andersen
 
Punkt 2 – formandens beretning

Knud fremlagde formandens beretning – link
Kommentar fra Flemming/Brønderslev: Undrer sig over at der i beretningen bliver nævnt mulige nye aldersgrænser for Superveteran Damer, når der ikke havde været en debat i salen.
Beretningen blev godkendt.
I forlængelse af beretningen fik Peter ordet og han orienterede om årets turnering.
339 hold havde deltaget – men der har i sæsonen været større grad af frafald end tidligere set. Det har betydet at flere puljer har bestået af kun 3 hold og 3 puljer af kun 2 hold. Temmelig ærgerligt for de hold, det går ud over. Turneringen er forløbet smidigt. Kun få kritiske forhold og situationer som alle blev løst uden at der blev nedlagt protest.
Planlægning af slutspil med fastlæggelse af bane sker først fra ultimo juni og nogle uger frem. Det foregår på dette tidspunkt, da slutspil spilles på neutral bane. I denne forbindelse kommer Peter med en kraftig opfordring til alle om at tage en snak i deres klub om, at klubben er forpligtet til at lægge bane til slutspil, når klubben har hold der deltager i Regionsgolf. Der har været eksempler på klubber der vægrer sig ved at lægge bane til.
Der blev afviklet 71 kampe i slutspillet – ingen klub har haft mere end 1 slutspilskamp for Senior/Veteran/Superveteran. Ved de første runder i slutspil vælges klubberne, der geografisk ligger ude i periferien, således der bliver en god fordeling i løbet af slutspillet.
Der var en uheldig situation i slutspillet. Efter kåring af landsmestrene viste det sig at en klub fra vores turnering havde anvendt en ulovlig spiller. Tråde skal reddes ud. Klubben har frasagt sig alt, som holdet har vundet – men det er stadig meget uheldigt. Håber sagen bliver landet således at alle involverede finder løsningen acceptabel.
Der er en mulig ændring af turneringsbetingelserne på vej for at imødegå dette problem.

Kommentarerer

Peter Schaarup, Viborg: Opfordrede til at der etableres en mulighed for registrering af spillerne, der deltager i kampene, på samme måde som det sker i DGU sammenhæng. Det vil give gennemsigtighed. 
Flere i salen gav udtryk for at de ikke fandt at en bane, som en klub har fritspilsordning med, var neutral bane. Turneringledelsens svar: Det der vil blive taget højde er alene at den valgte bane IKKE er hjemmebane for nogle af holdene.
Der blev opfordret til at der var reservehold / at en pulje kunne bestå af 5 hold fra starten for at imødegå problemet med puljer med få hold. Peter: Det bliver ikke set som en mulig løsning af problemet.
Med hensyn til tilmelding til 2017 sæsonen, er der her links til lister, der viser i hvilke rækker klubberne kan/skal tilmelde hold.
For seniorhold link, og for veteranhold link
  
Punkt 3 - Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

Punkt 4 - Fremtidigt arbejde og budget for 2016/-17 - link til regnskab og link budget!

Finn fremlagde såvel årsregnskab 2015/2016 som budget for 2016/2017
 
Kommentarer:
Erik Dahl, Åbenrå: Synes kassebeholdning er meget stor. Finn: Det er vor holdning at der skal være et beløb svarende til et års balance i kassebeholdning.
Peter Schaarup Viborg minder om situationer for ikke mange år tilbage, hvor kassebeholdningen var så lave at den daværende formand selv måtte lægge penge ud i en periode. Emnet er diskuteret ved mange årsmøder at der skulle arbejdes hen imod en kassebeholdning på 1 års balance
Regnskab/budget blev godkendt

Punkt 5 - Indkomne forslag

Der var indkommet 5 forslag og flere af forslagene var fremsat af flere klubber
 1. Forslag om at det indskrives i vedtægterne, at hver deltagende klub har 1 stemme og at afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal
  Forslaget blev vedtaget
 2. Forslag om ændring af aldersgrænser i Veteran og Superveteran
  Forslagene var begrundet i, at mange forbliver på arbejdsmarkedet og det kan være svært at få kampe spillet i løbet af dagen
  Da Regionsgolf er fødekæde til DGU ser turneringsledelsen ingen muligheder for at ændre aldersgrænserne.
  Forslaget blev nedstemt
 3. Forslag om indførelse af hcp grænser i turneringen
  Turneringsledelsen gør opmærksom på at turneringen er en oprykningsturnering og fødekæde til DGU turneringer. Ikke mulighed for at kombinere hcp grænser med en oprykningsturnering.
  Forslaget blev nedstemt. 
 4. Forslag om ændring fra scratch turnering til handicap turnering
  Turneringsledelsen gør opmærksom på at turneringen er en oprykningsturnering og hvis der spilles med handicap giver det ikke det korrekte indtryk af styrke
  Forslaget blev nedstemt
 5. Forslag om at samme spiller kun kan spille i en af turneringerne Senior, Veteran, Superveteran
  Turneringsledelsen gør opmærksom på at der allerede i dag er spærreregler i turneringsbetingelserne.
 6. Det er turneringsledelsen opfattelse at det er klubbernes opgave at definere et regelsæt som sikre at alle/flest mulig medlemmer/spillere får mulighed for at deltage i vore turneringer
  Forslaget blev frafaldet 
 7. Forslag om indførelse af faste spilletidspunkter. Der bliver gjort opmærksom på at der IKKE er fastlagt et bestemt spilletidspunkt. Det er op til den enkelte klub. Ifølge turneringsbetingelserne er det hjemmeklubben der kan fastsætte tidspunkt hvis der ikke kan opnås enighed.
  Der har været eksempler på at hjemmeklubber har holdt fast i tidlige spilletidspunkter som gav modstanderne problemer. Der blev lagt en opfordring på hjemmesiden i løbet af turneringen om, at der i senior/veteran ikke kan stilles krav om at der spilles inden for normal arbejdstid.
  Forslaget blev nedstemt.
 8. Forslag om at der spilles i 4-bolde
  Forslaget blev nedstemt.
Se link til de 5 forslag på Sidste Nyt

Punkt 6 - Valg af medlemmer til turneringsledelsen.

Peter Thingholm blev genvalgt. Freddy Sunesen, Holmslands Klit Golfklub og Jørgen Strøm Toftlund Golf Club var opstillet af turneringsledelsen og de blev valgt 

Punkt 7- Valg af suppleant til turneringsledelsen

Turneringsledelsen vurderer at det ikke er nødvendigt med en suppleant, da ledelsen nu er udvidet til 5 personer. Det blev accepteret
 
Punkt 8 – Valg af revisor

Den nuværende revisor Kristian Gustafson Frederikshavn blev genvalgt   


Punkt 9 – Eventuelt

Flemming/Brønderslev – se kommentar til formandens beretning. Under eventuelt opfordrer Flemming til, at der ikke foretages henvendelse til DGU om ændring af aldersgrænser for Superveteran damer
Forslag som var fremkommet efter tidsfristen blev forelagt her. Udvidelse af Super Veteran til både en A og en B række med mulighed for tilmelding af min. 2 hold i B rækken. Turneringsledelsen vurderer om der skal lukkes op for tilmelding af flere hold i rækken.
 Knud takkede for god ro og orden


 


 

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.