header_top

Arkiv 2016 - Turneringsbetingelser - Seniorer og veteraner - Vest Sen/Vet

Udskriv

Regionsgolf Vest Senior/Veteran


Turneringsbetingelser 2016
 

Deltagende klubber Klubber, der deltager i Regionsgolf Vest Senior/Veteran rækkerne skal have fuldt medlemskab af Dansk Golf Union. Turneringen afvikles efter R & A’s regler.
Alle klubber, der har tilmeldt sig turneringen, accepterer samtidig at være værtsklub i op til 3 kampe i slutspillet, samt på skift at stille bane til rådighed til årsmøde, regions- og landsfinalerne.
Deltagere Seniorer (S-rækker): Deltagerene skal være fyldt 50 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.
Veteraner (V-rækker): Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.
For begge grupper gælder, at man skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben, og kan kun spille for én klub i kalenderåret, og de skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen. Det er tilladt at benytte op til tre spillere med professionel status på holdet. Fleksmedlemmer kan ikke deltage.
En spiller må ikke bruges på flere hold i SC, VB og VC-rækkerne, hverken i puljespillet eller i slutspillet.
En spiller, der har deltaget på et divisionshold i DGU regi, kan først benyttes på et hold i Regionsgolf, når divisionsholdet efterfølgende har spillet en kamp uden pågældende spiller.
Tilsvarende gælder for spillerne i Senior/Veteran-rækkerne, at når en spiller har spillet på et højere rangerende hold, skal det højere rangerende hold have spillet en kamp, inden spilleren må deltage på det lavere rangerende hold (1 spilledags karantæne).
Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer og veteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne.


Note: Et seniorhold i alle rækker regnes for et højere rangerende hold end et veteranhold i alle rækker.
Ingen spiller, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspillet, og ingen spiller der har spillet på et højere rangerende hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilkampene.
Tilmelding og gebyr Turneringsledelsen udsender hvert år indbydelse til holdturneringen. I indbydelsen er der fastsat dato for seneste tilmelding.
Tidsfrister og betingelser skal overholdes af klubberne, for at holdene kan deltage i turneringen.
Tilmeldingsgebyret pr. hold fremgår af indbydelsen.
Klubbernes administration Hver tilmeldt klub skal udnævne en klubkoordinator, som er ansvarlig overfor turneringsledelsen for alle klubbens tilmeldte hold. Klubkoordinator udpeger en holdkaptajn for hvert enkelt hold.
Årets resultatkort opbevares frem til 1. oktober i turneringsåret - derefter kan de destrueres. På foranledning af turneringsledelsen skal klubberne fremsende resultatkort fra både ude- såvel som hjemmekampe.
Trukket hold Et hold, der før turneringens start eller senere under afviklingen, ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen, bekræfter ikke at kunne stille hold til de resterende kampe, defineres som ”Trukket hold”.
Det vil altid være det lavest rangerende hold, der trækkes.
Når et hold trækkes, nulstilles holdets afviklede kampe.
Ved afmelding af hold efter at spilleplanen er offentliggjort, opkræves klubben et gebyr på kr. 500,00.
Rækkeinddeling Senior A, Senior B, Veteran Elite, Veteran A og Veteran B rækkerne har klubberne kvalificeret sig til ved oprykning. I disse rækker kan klubberne kun deltage med 1 hold, i Veteran B dog 2 hold.
I Senior C og Veteran C kan klubberne deltage med 3 hold.
Prøvespil mm Der er ikke gratis prøvespil under turneringens gennemførelse, hverken i puljespil eller slutspil.
Turneringen tilbyder ikke gratis træningsbolde.
Spilletidspunkt Spilleplanen med ugenr. lægges på hjemmesiden senest 15. januar. Senest 1. marts skal hjemmeklubberne have tastet kampdatoer og tid ind.
Til og med 31. marts kan udeholdene bede om at få ændret kampdag og tid. Det aftales indbyrdes, og turneringsledelsen orienteres pr. mail
Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 klubber imellem, er det hjemmeklubben, der bestemmer spilletidspunktet.
Den 1. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i spilleplanen kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige om en eventuel flytning. Et evt. nyt spilletidspunkt meddeles til turneringsledelsen pr. mail.
Kampene skal dog være afviklet inden udgangen af spilleplanens sidste spilleuge.
Turneringens gennemførelse En klub kan kun tilmelde hold i de rækker, de har kvalificeret sig til at spille i.
I SA og SB kan en klub kun have 1 hold med, og i SC 3 hold.
I VE og VA kan en klub kun have 1 hold med, i VB 2 hold og i VC 3 hold.
I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle puljer. I slutspillet spilles der på neutral bane.
Alle tilmeldte hold i hver række inddeles i puljer. Hver pulje er på max. 4 hold. Der spilles uden match- og greenfee. I alle singler tildeles 2 kamppoint og i foursome tildeles 3 kamppoint for vunden match. Ved uafgjort match deles kamppoint mellem de to hold. Det hold, som har opnået flest kamppoint, vinder kampen og får 2 turneringspoint. Hvis kampen ender lige, får hver klub 1 turneringspoint. Det hold, som har opnået flest turneringspoint, når puljespillet er afsluttet, er vinder af sin pulje. Hvis 2 eller flere hold står lige, gælder følgende kriterier:
 1. Klubbernes indbyrdes kamppoint
 2. Opnåede kamppoints i alle puljekampe
 3. Flest vundne ups i indbyrdes matcher
 4. Flest vundne matcher på udebane i hele turneringen
 5. singles resultat, hvis også lige 2. singles resultat osv.
 6. Flest vundne foursome matcher
 7. Lodtrækning
Såfremt man ikke møder med fuldt hold gælder følgende:
 • Mangler 1 herre tabes 3. single
 • Mangler 2 herrer tabes 2. og 3. single
 • Mangler 1 dame tabes dame single
 • Mangler 2 damer tabes damesingle og mixed foursome
 • Mangler 1 dame og 1 herre tabes damesinglen og 3. herresingle
Tabte matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8. Såfremt man ikke møder med mindst 4 spillere, tabes hele kampen med 11-0 og de enkelte matcher med 10-8.
Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet alle matcher med maksimale cifre.
Spilleform Der spilles hulspil over 18 huller med 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome.
Der spilles fra sædvanlig klub-tee. Singlerne spilles som 2-bolde. Der spilles scratch i alle rækker.
Startorden og resultatindtastning Startrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem. Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul i samtlige matcher i holdkampen. Er en holdkaptajn ikke tilstede på 1. tee, afgøres lodtrækning mellem deltagerne i første match. Holdkaptajnen må frit vælge hvilke spillere, der skal spille mixed foursome, hvorimod de 3 herresingler skal opstilles i handicaporden.
Inden kampen spilles udveksles kampkort med navne og EGA-handicap. Kampkortet kan downloades fra hjemmesiden
Resultatet af kampen påføres kampkortet, der underskrives af begge holdkaptajner. Kampkortet opbevares hos hjemmeklubben og kan destrueres efter den 1. oktober i turneringsåret. Resultatet indberettes af hjemmeklubben på hjemmesiden
Hvis indberetningen ikke er foretaget senest 3 hverdage efter spillet, taber hjemmeklubben holdkampen med 11-0, uanset de faktisk vandt, og ingen af holdene tilskrives turneringspoints. Vinder eller spiller udeholdet uafgjort, får udeholdet turneringspoint og kampresultatet lægges i databasen.
Afbrydelse af spil Afbrydes en kamp pga. vejrlig eller mørke, skal en ny spilledato aftales og kampen afvikles efter fælles aftale. Enhver ændring skal altid meddeles turneringsledelsen. Matchen fortsætter, hvor man var nået til, jvf. golfreglerne.
Udeblivelse eller afbud Såfremt et hold udebliver fra en kamp, tabes kampen med maksimale cifre – dvs. 11-0 og hver match med 10-8. Et hold, der melder afbud til en kamp, uden at der skriftligt er truffet aftaler om anden spilledag, taber kampen med maksimale cifre – dvs. 11-0 og hver match 10-8.
Udebliver et hold fra eller melder afbud til mere end én kamp ekskluderes holdet. De kampe holdet har spillet inden eksklusionen udgår af puljens resultatstilling.
Ved eksklusion af et hold opkræves klubben et gebyr på kr. 500,00.
Protest En protest skal skriftligt være turneringskomiteen i hænde inden 2 døgn efter afviklingen af den match, som protesten vedrører (evt. forvarsel pr. telefon). Sammen med protesten skal betales kr. 500,00, som klubben får retur, såfremt de får ret i deres protest.
Turneringskomiteen afgør indkomne protester hurtigst muligt – inden 8 dage efter modtagelsen af den skriftligt formulerede protest. Indsenderen af en protest er selv ansvarlig for, at turneringskomiteen faktisk modtager protesten.
Slutspillet Puljevinderne deltager i slutspillet, der afvikles efter cupsystemet. Der spilles på neutral bane, dog er regions- og landsfinalebanerne fastlagt.
Turneringsledelsen fastlægger spilleplanen herunder værtsklubberne (den neutrale bane). Der spilles uden match- og greenfee.
Ændring af dato og spilletidspunkt er muligt, såfremt holdkaptajnerne kan opnå enighed herom, og værtsklubben accepterer det nye tidspunkt. ”Hjemmeholdets” kaptajn er ansvarlig for at lave de nødvendige aftaler og efterfølgende informere turneringsledelsen om det nye spilletidspunkt.
Ved manglende enighed, vil det være den af turneringsledelsen fastsatte spilledag/tid, der er gældende. Resultater i slutspillet skal være indtastet senest 24 timer efter kampens afvikling.
Der spilles 1/16-, 1/8-, ¼- og ½-finaler på neutral bane fastlagt af turneringsledelsen, medens regions- og landsfinalebane som nævnt er fastlagt på forhånd. Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet kan løbende ses på hjemmesiden efter de indledende runder. Der tages dog forbehold for, at der kan forekomme enkelte ændringer efter de indledende runder. Skulle en puljevinder trække sig fra slutspillet, går nr. 2 i puljen videre på walkover. Ingen spillere, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspilsmatcher.
Regionsvinderne deltager i landsfinalen, der afholdes på skift i region vest og øst. Landsfinalerne afvikles i lige år på Sjælland og på ulige år vest for Storebælt. Hvis en regionsvinder trækker sig fra landsfinalen, går runner-up videre.
For både seniorer og veteraner gælder det, at ingen må spille på flere hold i slutspilkampe, og at ingen spiller, der har spillet på et højere rangerende hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilkampene.
Pointberegning i slutspillet Pointsystemet i slutspillet er det samme som i de indledende runder.
Ender kampen uafgjort gælder følgende:
Vinder er det hold med flest ups. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge:
 1. Vinder af 1. single
 2. Vinder af 2. single
 3. Vinder af 3. single
 4. Vinder af dame single.
 5. Vinder af mixed foursome
 6. single spiller ”Sudden Death”
 7. Lodtrækning
Op- og nedrykning SA-rækken: De 2 bedst placerede hold i slutspillet rykker op i DGU’s Seniorrække 3. division. Sidst placerede hold i hver pulje rykker ned i SB-rækken.
SB-rækken: De 8 bedst placerede hold rykker op i SA-rækken. Sidst placerede hold i hver pulje rykker ned i SC-rækken.
SC-rækken: De 8 bedst placerede hold i slutspillet rykker op i SB-rækken.
VE-rækken: De 2 bedst placerede hold i slutspillet rykker op i DGU’s Veteranrække 2. division. Sidst placerede hold i hver pulje rykker ned i VA-rækken.
VA-rækken: De 8 bedst placerede hold rykker op i VE-rækken. Sidst placerede hold i hver pulje rykker ned i VB-rækken.
VB-rækken: De 8 bedst placerede i slutspillet rykker op i VA-rækken. Sidst placerede hold i hver pulje rykker ned i VC-rækken.
VC-rækken: De 16 bedst placerede hold i slutspillet rykker op i VB-rækken.
Frafald af hold i højere rækker og det forhold, at en klub kun kan have et hold i DGU’s seniorrække 3.division, SA, SB, DGU’s veteranrække 2. division, VE og VA samt max. 2 hold i VB kan medføre, at bedste 2´er og evt. bedste 3´er oprykkes.
Hvis en klub ikke ønsker at udnytte en oprykningsret fra regionsgolf SA eller VE til DGU’s overbygning, oprykkes den nærmest efterfølgende klub. Klubben som fravælger oprykning kan deltage i puljespillet i det følgende års turnering, men spærres for det følgende års slutspil. Skulle klubben vinde sin pulje, bliver det puljens nr. 2, der overtager pladsen i slutspillet.
Der tages forbehold for at evt. turneringsændringer i DGU eller regionsgolf regi kan påvirke det enkelte års op- og nedrykninger.
Afstandsmålere I denne turnering må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel eller vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
Straf for overtrædelse af Regel 14-3: Hulspil - tab af hul. For efterfølgende overtrædelse - Diskvalifikation.
Golfcar Golfcar må ikke anvendes, medmindre spilleren har dispensation fra egen hjemmeklub og det i øvrigt er tilladt på den bane, hvor kampen afvikles.
Obs! Formular til tilladelsen, kan downloades fra hjemmesiden.
Caddy En spiller må ikke anvende en caddy under den fastsatte runde.
Elektronisk udstyr Hvis spilleren under spil ved brug af elektronisk udstyr (mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren, efter først at have modtaget en protest (iht. Regel 2-5) fra modspilleren ved efterfølgende overtrædelse og protest blive indberettet til turneringskomiteen for et alvorligt brud på etiketten, som efterfølgende kan medføre disciplinær straf i form af 2 spilledages karantæne.
Ordens- og etiketteregler Lokale regler, herunder ordensregler i den aktuelle klub er gældende i Regionsgolf-turneringerne.
Turnerings-komité Regionsgolf Vest Senior/Veteran turneringsledelsen er ”Komité” i overensstemmelse med golfreglernes § 33 og 34 med skyldig hensyntagen til årsmødebeslutninger.

Appendix vedr. oprettelse af en Super-veteran række (SV)
Generelt Turneringsbetingelserne gældende for senior- og veteranrækkerne er almindeligt gældende for Super-veteran rækken sammen med nedenstående tillægsbemærkninger.
Deltagere Super-veteran (SV-rækken): Deltagerene skal være fyldt 70 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.
Hvis en spiller på et Super-veteranhold har spillet på et højere rangerende hold, skal det højere rangerende hold have spillet en kamp uden spilleren, inden spilleren må deltage på Super-veteran holdet (1 spilledags karantæne).


Note: Et seniorhold i alle rækker og et veteranhold i alle rækker regnes for et højere rangerende hold end et Super-veteranhold.
Rækkeinddeling Oprettelse af Super-veteran rækken forudsætter tilmelding af mindst 8 hold.
I rækken kan en klub deltage med 1 hold. De deltagende hold placeres i puljer á maks. 4 hold.
Op- og nedrykning De 4 bedst placerede hold rykker op i DGU’s Super-veteran division. Der er ingen nedrykning.
Der tages forbehold for at evt. turneringsændringer i DGU eller regionsgolf regi kan påvirke det enkelte års op- og nedrykninger.

  

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.